Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Jeanette Voetverzorging en de cliënt.

2. Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak z.s.m, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, dit aan Jeanette Voetverzorging melden. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt mag Jeanette Voetverzorging het geldende tarief hiervoor, zoals vermeld op de tarievenlijst, berekenen aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag Jeanette Voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het volledige honorarium berekenen. Jeanette Voetverzorging moet bij verhindering van een afspraak z.s.m. voorafgaande aan de afspraak dit aan de cliënt melden. Beide partijen zijn niet aan deze verplichting gehouden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3. Betaling

Jeanette Voetverzorging vermeldt de tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De vermelde tarieven zijn incl. 21% B.T.W. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventueel producten contant of op de bankrekening van Jeanette Voetverzorging te voldoen. Bij het in gebreke blijven van de betaling is Jeanette Voetverzorging genoodzaakt na de verlooptijd van de factuur na aanmaning, ter incasso stellen door een deurwaarder. De hieruit voortvloeiende kosten zullen geheel voor rekening komen van de cliënt.

4. Aansprakelijkheid

Jeanette Voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan door Jeanette Voetverzorging. Jeanette Voetverzorging gaat uit van door de cliënt verstrekte volledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik of vrijetijdsbesteding. Jeanette Voetverzorging is niet aansprakelijk voor beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

5. Geheimhouding

Jeanette Voetverzorging verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van enige wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak Jeanette Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Beschadiging en diefstal

Jeanette Voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Jeanette Voetverzorging meldt diefstal te allen tijde bij de politie.

7. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Jeanette Voetverzorging het recht de cliënt toezegging tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

8. Garantie regeling

Indien u klachten hebt over de behandeling of het resultaat, bestaat het recht te reclameren binnen 7 dagen. Jeanette Voetverzorging zal dan trachten uw klacht te verhelpen. Garantie is een eenmalige behandeling die gericht is op het verhelpen van uw klacht, maar geeft geen recht op een complete behandeling. U dient hiervoor een afspraak te maken. Belt u ná 7 dagen, vervalt de behandeling. Indien een klacht, voordat u bij Jeanette Voetverzorging komt al langere tijd bestaat, is het niet altijd mogelijk om deze binnen één behandeling te verhelpen. Jeanette Voetverzorging maakt dan met u vervolgafspraken om tot een goed resultaat te komen.